TomYang Asian barbecue

Download algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.

 1. TomYang: TomYang BBQ Benelux, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Zocherpad 6, 3822TK te Amersfoort, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 66892198.
 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie TomYang een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: de wederpartij als bedoeld in het vorige lid, natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Overeenkomst: iedere tussen TomYang en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst, waarmee TomYang zich jegens de wederpartij heeft verbonden tot de verkoop en levering van producten.
 5. Overeenkomst op afstand: de overeenkomst als bedoeld in het vorige lid die tussen TomYang en een consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van TomYang en consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer middelen voor communicatie op afstand. Een overeenkomst is aldus geen overeenkomst op afstand indien en voor zover daarbij door of namens TomYang geen georganiseerd systeem voor verkoop wordt gebruikt, bijvoorbeeld in het geval de consument de contactgegevens van TomYang op internet of in een telefoonboek opzoekt en telefonisch een bestelling plaatst.
 6. Producten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens TomYang aan de wederpartij te leveren zaken, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, Aziatische barbecues, accessoires, receptenboeken, kruiden en sausen.
 7. Website/webwinkel: tomyang-bbq.nl dan wel tomyang-bbq.be.
 8. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.
 9. Recht van ontbinding: de aan de consument geboden wettelijke mogelijkheid om een overeenkomst op afstand te ontbinden tot 14 dagen na ontvangst van de producten.
 10. “Modelformulier voor herroeping”: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese Modelformulier voor herroeping;
ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van TomYang en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. De toepasselijkheid van de inkoop- of andersluidende voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk (en aldus schriftelijk) zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
 1. Tenzij daarin een termijn van aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van TomYang vrijblijvend.
 2. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van TomYang dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 3. De wederpartij kan voorts geen rechten ontlenen aan een aanbod van TomYang dat is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 4. Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van TomYang, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij TomYang anders aangeeft. Een bestelling geplaatst middels de webwinkel, wordt zo spoedig mogelijk per e-mail door TomYang bevestigd.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht TomYang niet tot nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Indien de wederpartij de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.
ARTIKEL 4. | TERMIJNEN
 1. TomYang spant zich in de tussen partijen overeengekomen leveringstermijnen na te (doen) komen. Echter zijn alle door TomYang vermelde leveringstermijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van TomYang treedt niet eerder in dan nadat de wederpartij TomYang schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen TomYang de overeenkomst alsnog kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Leveringstermijnen vangen niet eerder aan dan nadat TomYang alle voor de levering benodigde gegevens van de wederpartij heeft ontvangen.
ARTIKEL 5. | LEVERING VAN PRODUCTEN
 1. De levering van de producten vindt plaats door bezorging daarvan op het door de wederpartij opgegeven afleveradres. Bij gebreke van een afleveradres, wordt het factuuradres als afleveradres aangemerkt.
 2. TomYang behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te (doen) leveren. In dat geval vangt de bedenktijd van de consument in verband met het recht van ontbinding pas aan op de dag dat de laatste deellevering uit de bestelling door of namens de consument in ontvangst is genomen.
 3. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de wederpartij op het moment dat de producten door of namens de wederpartij in ontvangst zijn genomen.
 4. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de wederpartij nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren producten in ontvangst te nemen en/of de overeengekomen prijs te voldoen.
 5. Indien TomYang als gevolg van een aan de wederpartij toerekenbare omstandigheid extra kosten maakt, zoals naar redelijkheid vast te stellen opslagkosten en/of kosten in verband met meerdere afleverpogingen, welke niet zouden bestaan indien de wederpartij haar afnameverplichting jegens TomYang deugdelijk was nagekomen, komen deze kosten aanvullend voor rekening van de wederpartij. Indien de wederpartij tekortschiet in de nakoming van haar afnameverplichtingen jegens TomYang, behoudt TomYang zich te allen tijde het recht voor de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, onverminderd het recht van TomYang op nakoming van de overeenkomst.
ARTIKEL 6. | ONDERZOEK EN RECLAMES
 1. De wederpartij dient op het moment van leveren van de producten direct te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid daarvan aan de overeenkomst beantwoordt. Indien de aard en/of hoeveelheid van de producten naar het oordeel van de wederpartij niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient zij daarvan onverwijld mededeling te doen aan TomYang. In geval van ten tijde van de levering redelijkerwijs niet-zichtbare gebreken, dient de wederpartij daarvan binnen zeven dagen nadat zij van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, dan wel redelijkerwijs in kennis had kunnen geraken, schriftelijk mededeling te doen aan TomYang.
 2. Indien de wederpartij niet tijdig reclameert, vloeit er voor TomYang uit een dergelijke reclame van de wederpartij geen enkele verplichting voort.
 3. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft haar verplichting tot tijdige betaling van de overeenkomen prijs bestaan.
 4. Het bepaalde in dit artikel laat de dwingende wettelijke rechten van consumenten onverlet, inhoudende dat het recht op het instellen van een vordering of verweer in verband met het bestaan van een gebrek ter zake een consumentenkoop vervalt indien niet binnen twee maanden na de ontdekking van het gebrek door de consument ter zake bij TomYang is gereclameerd.
ARTIKEL 7. | RECHT VAN ONTBINDING VOOR CONSUMENTEN BIJ EEN OVEREENKOMST OP AFSTAND
 1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het bepaalde in het volgende lid, kan de consument een overeenkomst op afstand tot 14 dagen nadat de producten door of namens hem in ontvangst zijn genomen, zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 2. De consument heeft geen recht van ontbinding bij:
  1. de levering van producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
  2. de levering van producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
  3. een overeenkomst op afstand waarvoor het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
 3. Als de consument van het recht van ontbinding gebruik wil maken, kan hij de overeenkomst op afstand geheel of gedeeltelijk ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door TomYang aangeboden modelformulier voor herroeping (Bijlage 1), een verzoek in te dienen bij TomYang. Zo spoedig mogelijk nadat TomYang in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst op afstand geheel of gedeeltelijk te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal TomYang de ontbinding per e-mail aan de consument bevestigen.
 4. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de consument zorgvuldig om te gaan met de producten en de verpakkingen daarvan. De consument mag de te retourneren producten slechts in die mate uitpakken en gebruiken voor zover nodig is om de aard, kenmerken en eventuele werking van de producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument de producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.
 5. Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de betreffende producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan TomYang retourneren.
 6. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 4. TomYang is gerechtigd deze waardevermindering aan de consument in rekening te brengen door deze al dan niet te verrekenen met de van de consument ontvangen betalingen.
 7. Retournering van de producten dient plaats te vinden binnen veertien dagen nadat de consument het verzoek tot ontbinding conform het bepaalde in lid 3 bij TomYang heeft ingediend.
 8. Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de producten voor zijn rekening.
 9. TomYang zal de van de consument ontvangen betalingen minus eventuele waardevermindering zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst op afstand aan de consument terugbetalen, mits de producten door of namens TomYang zijn terugontvangen, dan wel door de consument is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten die door de consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking. 
 10. TomYang gebruikt voor de terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als u heeft gebruikt, tenzij u instemt met een andere betaalmethode. De terugbetaling is voor u kosteloos.
ARTIKEL 8. | GARANTIE
 1. De wederpartij maakt, onverminderd het bepaalde in het volgende lid, uitsluitend aanspraak op de eventueel door de toeleveranciers van TomYang meegeleverde en aan de wederpartij overgedragen (fabrieks)garantie.
 2. Een door TomYang, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten jegens TomYang kunnen doen gelden.
 3. Onverminderd de eventueel uitdrukkelijk bedongen garantievoorwaarden, vervalt eventueel verstrekte (fabrieks)garantie op duurzame producten, zoals barbecues en accessoires, indien een gebrek van het product het gevolg is van een van buitenkomende oorzaak of voor het overige niet aan TomYang kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege TomYang, het niet vakkundig en/of regelmatig (doen) onderhouden en het aanbrengen van veranderingen aan de producten, waaronder begrepen reparaties die niet met voorafgaande instemming van TomYang zijn uitgevoerd.
 4. Garantie is nimmer van toepassing ten aanzien van ontstane uiterlijke schade als gevolg van het normale gebruik van de producten.
 5. Op eventuele garantie kan door de wederpartij slechts een beroep worden gedaan indien de wederpartij aan al haar uit de overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen jegens TomYang heeft voldaan.
 6. In geval van een geldige garantieaanspraak van de wederpartij, maakt zij, naar keuze van TomYang dan wel zijn toeleverancier, uitsluitend aanspraak op herstel of vervanging van het gebrekkige product. Herstel dan wel vervanging geldt voor TomYang als volledige schadeloosstelling. Eventueel vervangen onderdelen gaan in eigendom over op TomYang dan wel zijn toeleverancier.
 7. Herstel of vervanging als bedoeld in het vorige lid, beïnvloedt de oorspronkelijke garantietermijn niet; door herstel of vervanging vangen garantietermijnen nimmer opnieuw aan, ook niet ten aanzien van geïntegreerde onderdelen van het betreffende product.
ARTIKEL 9. | OVERMACHT
 1. TomYang is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien TomYang bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.
 ARTIKEL 10. | OPSCHORTING EN ONTBINDING
 1. TomYang is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst TomYang ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen.
 2. In geval van liquidatie, bedrijfsovername of faillissement van de wederpartij, toepasselijkheid van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op de wederpartij, (voorlopige) surseance van betaling van de wederpartij of in geval enig beslag op de goederen van de wederpartij is gelegd dan wel zij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is TomYang gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de betaling heeft gesteld.
 3. Voorts is TomYang gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 4. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door TomYang op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 5. Voor zover dit haar kan worden toegerekend, is de wederpartij verplicht de schade die TomYang ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 6. Indien TomYang de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.
ARTIKEL 11. | PRIJZEN EN BETALINGEN
 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door TomYang vermelde prijzen exclusief btw en bezorgkosten. Voordat een overeenkomst met een consument wordt gesloten, wordt de totaalprijs inclusief btw en eventuele bezorgkosten vermeld.
 2. Betaling dient te geschieden op één van de door TomYang aangeboden betaalmethoden.
 3. Onverminderd het bepaalde in de volgende leden, dienen betalingen middels overboeking te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op de door TomYang op de factuur voorschreven wijze.
 4. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de wederpartij in geval van een bestelling via de webwinkel gehouden tot volledige vooruitbetaling van de overeengekomen prijs, met dien verstande dat in geval van een consumentenkoop TomYang de consument niet zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs.
 5. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de wederpartij in geval de overeenkomst niet in de webwinkel is gesloten, gehouden tot vooruitbetaling van 50% van de overeengekomen prijs. Het restant dient na levering, binnen zeven dagen na factuurdatum te worden voldaan, op de op de factuur voorschreven wijze.
 6. TomYang is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst voor zolang de wederpartij in gebreke is met de voldoening van enige op haar rustende betalingsverplichting die reeds opeisbaar is.
 7. TomYang is gerechtigd de aan de wederpartij toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen.
 8. In geval van liquidatie, bedrijfsovername of faillissement van de wederpartij, toepasselijkheid van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op de wederpartij, (voorlopige) surseance van betaling van de wederpartij of in geval enig beslag op de goederen van de wederpartij is gelegd dan wel zij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 9. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is de wederpartij, over het openstaande bedrag, een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van het vorige lid, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente, indien de wederpartij handelt in hoedanigheid van consument.
 10. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de wederpartij.
 11. Indien u uw bestelling afrekent via AfterPay (achteraf betalen) gaat u tevens akkoord met de voorwaarden van AfterPay. Deze kunt in hier vinden:
ARTIKEL 12. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
 1. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van TomYang en onverminderd het bepaalde in artikel 6 en 8, is TomYang na levering niet langer aansprakelijk voor gebreken van het geleverde.
 2. De wederpartij draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in door wederpartij verstrekte gegevens, een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan TomYang kan worden toegerekend.
 3. TomYang is niet aansprakelijk voor schade die in het kader van de zogenoemde productenaansprakelijkheid rust op de fabrikant of importeur van de producten.
 4. TomYang is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van een oorzaak of omstandigheid als bedoeld in artikel 8.3 of 8.4. TomYang is, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid zijnerzijds, dan ook niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de door of namens hem geleverde producten, waaronder mede begrepen schade ontstaan als gevolg van gebruik van de producten, in het bijzonder barbecues, in strijd met de meegeleverde of anderszins beschikbaar gestelde gebruiksvoorschriften en/of normale zorgvuldigheidseisen die de gebruiker in acht behoort te nemen bij het gebruik van producten waaraan bijzondere risico’s zijn verbonden. TomYang aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade (waaronder ongevallen mede begrepen) ontstaan als gevolg van het gebruik van geleverde barbecues, tenzij die schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van TomYang. Voor schade ontstaan als gevolg van het niet door de wederpartij dan wel een derde in acht nemen van de meegeleverde of anderszins beschikbaar gestelde gebruiksvoorschriften, is TomYang nimmer aansprakelijk.
 5. TomYang is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
 6. De aansprakelijkheid van TomYang is, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid zijnerzijds, beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van TomYang betrekking.
 7. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen en verweren jegens TomYang bedraagt één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.
 8. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van TomYang, zal de wederpartij TomYang vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door of namens TomYang, dan wel het gebruik van de door of namens TomYang geleverde producten. In het bijzonder vrijwaart de wederpartij TomYang van eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan TomYang toerekenbaar is.
 9. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
ARTIKEL 13. | BIJZONDERE VERPLICHTINGEN VOOR WEDERVERKOPERS
 1. In geval de door of namens TomYang te leveren producten voor wederverkoop door de wederpartij bestemd zijn, geschiedt wederverkoop aan afnemers van de wederpartij voor eigen rekening en risico van de wederpartij.
 2. Elke samenwerking tussen de wederverkoper en TomYang is, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, nimmer exclusief; TomYang is zonder geografische beperkingen gerechtigd met meerdere wederverkopers te contracteren.
 3. TomYang garandeert de wederpartij de constante, overeengekomen kwaliteit van de geleverde producten. De wederpartij die als wederverkoper van de producten optreedt, is zelf verantwoordelijk voor de nakoming van haar wettelijke verplichtingen jegens haar eindafnemers, zoals inzake de wettelijke verkopersgarantie jegens consumenten.
 4. Het is de wederpartij niet toegestaan enig merkteken van de producten te verwijderen of deze te wijzigen, of eigen merktekens op de producten aan te brengen.
ARTIKEL 14. | EIGENDOMSVOORBEHOUD
 1. Alle door of namens TomYang geleverde producten gaan pas in eigendom op de wederpartij over op het moment dat de wederpartij al haar verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Behoudens voor zover in het kader van haar normale bedrijfsvoering toelaatbaar moet worden geacht, is het de wederpartij verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht TomYang hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 4. Bij verkoop en/of levering door de wederpartij aan derden in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening, alsmede bij overtreding van het overige in dit artikel gestelde, wordt de koopprijs terstond volledig opeisbaar. Tevens is de wederpartij in geval van verkoop aan derden gehouden een eigendomsvoorbehoud te bedingen dat minstens even verstrekkend is als het eigendomsvoorbehoud van dit artikel. Op het moment van doorlevering aan een derde, verkrijgt TomYang op de vordering(en) van de wederpartij op de derde een bezitloos pandrecht, met het recht die derde daarvan in kennis te stellen en betaling te vorderen en te ontvangen.
 5. De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan TomYang of door TomYang aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. TomYang is bij verzuim van de wederpartij gerechtigd de hier bedoelde producten terug te (doen) nemen. De wederpartij dient TomYang op eerste verzoek alle informatie te verschaffen ten einde haar eigendomsrechten te kunnen uitoefenen, zulks op straffe van een direct opeisbare boete van € 500,- per dag dat de wederpartij daarmee in verzuim is en zonder dat TomYang de wederpartij daarvoor in gebreke hoeft te stellen. Alle in verband met de uitoefening van zijn eigendomsrechten staande redelijke kosten, komen voor rekening van de wederpartij.
 6. Als de wederpartij, nadat de producten aan haar zijn geleverd, aan haar verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze producten als de wederpartij haar verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.
ARTIKEL 15. | INTELLECTUELE EIGENDOM
TomYang en zijn toeleveranciers behouden zich alle rechten van intellectuele eigendom (waaronder copyright mede begrepen) voor ten aanzien van de producten en het ontwerp daarvan, alsmede op de door hen gevoerde merknamen en op de website weergegeven beelden, teksten en overige content. Het is de wederpartij verboden deze goederen te (doen) verveelvoudigen, te (doen) reproduceren of te (doen) openbaren op een andere wijze dan uit de aard of strekking van de overeenkomst c.q. het normale gebruik van de website voortvloeit. Een inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht van TomYang of zijn toeleveranciers, biedt laatstbedoelde partijen jegens de inbreukmakende partij het recht op onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk en/of vergoeding van de schade die zij als gevolg van die inbreuk lijden.

ARTIKEL 16. | ALGEMEEN KLACHTBELEID
 1. TomYang BBQ beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen, onverminderd het bepaalde in artikel 6, binnen bekwame tijd nadat de wederpartij de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk te worden ingediend bij TomYang.
 3. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 4. Bij TomYang BBQ ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. 
 6. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot TomYang BBQ. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 7. Een klacht schort de verplichtingen van TomYang BBQ niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 8. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door TomYang BBQ, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
ARTIKEL 17. | SLOTBEPALINGEN
 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van TomYang aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping
 
Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)
 
Aan:
TomYang BBQ Benelux,
Zocherpad 6,
3822 TK Amersfoort,
Nederland
info@tomyang-bbq.nl
 
 • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
  herroept/herroepen*
 • Besteld op*/ontvangen op* [datum ontvangst bij producten]
 • [Naam consumenten(en)]
 • [Adres consument(en)]
 • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
 
* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.
 | Meer